Afera CHF: Državni svet Republike Slovenije potrdil predlog zakona z absolutno večino glasov brez glasu proti!

Državni svet Republike Slovenije je na 18. seji dne 15.05.2019 soglasno potrdil Predlog zakona o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede kreditov v švicarskih frankih, ki ga na podlagi Poslovnika Državnega zbora pošilja Državnemu zboru v obravnavo in sprejem. Državni svet je s tem tudi pooblastil državnega svetnika Alojza Kovšco za predstavnika Državnega sveta na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles pri obravnavi predloga zakona.

Predlog zakona, ki ga je Državni svet Republike Slovenije na pobudo državnega svetnika Alojza Kovšce predložil v obravnavo Državnemu zboru, je interventni zakon, ki določa rekonverzijo vseh potrošniških kreditov, nominiranih v švicarskih frankih oziroma tistih, ki vsebujejo valutno klavzulo v švicarskih frankih, za katere so bile sklenjene kreditne pogodbe v obdobju med 28. junijem 2004 in 31. decembrom 2010. Zakon predvideva popolno izenačitev toksičnih posojil z običajnimi evrskimi posojili. Predlog zakona je primerljiv z zakonskimi ureditvami, ki so jih že sprejele nekatere države članice EU, ki so se prav tako soočale s problematiko CHF kreditov. Sprejete zakonske rešitve v teh državah so tudi uspešno prestale ustavnopravno presojo.

Državni Svet Republike Slovenije kot predlagatelj interventnega zakona zagovarja stališče, da gre kljub retroaktivnim učinkom rešitev v predlogu zakona za sorazmeren poseg, ki ustvarja ustrezno sorazmerje med načelom socialne države in lastninsko pravico bank. Predlog zakona bankam določa dolžnost izvedbe rekonverzije s preračunom glavnice, določene v kreditni pogodbi, iz švicarskih frankov v evre po tečaju, določenem v kreditni pogodbi in uporabljenim za izračun izplačila kredita na dan njegovega črpanja. Ob tem predlog zakona pri pripravi novega amortizacijskega načrta posebno pozornost namenja predvsem upoštevanju preplačil pri rekonverziji, tako pri že odplačanih, kot tudi pri odprodanih kreditih. V predlogu zakona je določena tudi možnost banke za izpodbijanje rekonverzije, pri čemer pa so natančno določeni kriteriji, ki jih je pri tem potrebno izpolnjevati. Z zakonom določeni kriteriji sledijo sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča Evropske unije.

V Združenju Frank smo z odločitvijo Državnega sveta Republike Slovenije, še posebej pa z absolutnim pozitivnim izidom glasovanja svetnikov, da kot organ državne oblasti predlaga zakonsko rešitev problema, ki pesti več deset tisoč državljanov in njihovih družin, izjemno zadovoljni. Gre namreč za pomembno pritrditev k našim prizadevanjem za dokončno in transparentno sistemsko razjasnitev nepoštene poslovne prakse bank ter neprimernosti CHF kreditov za množično trženje. Ta oblika produkta je namreč za potrošnika izredno nevarna, tvegana in popolnoma neprimerna. Bankam, ki so toksične CHF kredite podeljevale brez ustrezno izpolnjene pojasnilne dolžnosti o vseh slabostih tega produkta in posledično spravile v kreditno suženjstvo enormno število državljanov, je potrebno s sistemskim ukrepom naložiti odpravo množičnih oškodovanj. Pri tem velja opozoriti, da se pri opravičevanju nepoštenih poslovnih praks, ki so jih izvajale nekatere banke z neprimernim trženjem toksičnih CHF kreditov nevarno posega v pravice vseh potrošnikov. Stališča nekaterih zagovornikov bank, da preveč informacij, ki so jih ponudniki blaga in storitev dolžni dati potrošniku, potrošniku škoduje enako kot dezinformacija, so s stališča varstva potrošnikov nesprejemljiva. Enako tudi izjave nekaterih pravnikov, da je potrošnik, ki zaupa samo ponudniku in se odloča na podlagi njegovega svetovanja, malomaren. Taka stališča, ki jih zasledimo v javnosti in na katera se je burno odzvala tudi Zveza potrošnikov Slovenije, vodijo v popolno brezpravje, potrošniku odrekajo osnovne pravice, ponudnike blaga in storitev pa odvezujejo vsakršne odgovornosti za nekorektno poslovanje. Na tako obrambo škodljivih bančnih praks se morajo odzvati tudi drugi uporabniki bančnih storitev in organi, ki so v Sloveniji pristojni za pravice potrošnikov, še posebej Ministrstvo za gospodarstvo.

V Združenju Frank smo tudi prepričani, da odločitev Državnega sveta Republike Slovenije o vložitvi predloga interventnega zakona nesporno potrjuje sistemsko naravo spornega ravnanja v odnosu do potrošnikov, ki so šibkejša pogodbena stranka. Množično zavajanje potrošnikov in opustitev dolžnega ravnanja s strani finančnih inštitucij terja nujen sistemski ukrep, saj so v nasprotnem primeru lahko posledice za državo in celotno prebivalstvo izredno hude, predvsem v finančnem, pa tudi moralnem smislu. Če bi se banke izognile posledicam svojega ravnanja, lahko upravičeno pričakujemo, da bodo v prihodnje oškodovale tudi druge skupine državljanov.

Združenje Frank

Povezava do 18. redne seje Državnega sveta RS, dne 15.05.2019, “Državni svetniki predlagali sprejem interventnega zakona o razmerjih med kreditojemalci in dajalci kreditov v švicarskih frankih”:
http://www.ds-rs.si/?q=novice/18-redna-seja-drzavnega-sveta-rs

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone