Izjava za javnost: Množično kršenje pravic posojilojemalcev

V zadnjih letih je večje število posojilojemalcev s krediti v švicarskih frankih tožilo banke zaradi nepoštenega in nedovoljenega pogodbenega pogoja, povezanega s tečajnim tveganjem. V večini izdanih sodb sodišča o nepoštenosti pogodbenega pogoja sploh niso presojala, ker so presojo nepoštenosti pogojevala z neizpolnitvijo pojasnilne dolžnosti. Združenje Frank je v zvezi s tem večkrat opozorilo, da slovenska sodišča pojasnilno dolžnost razumejo ozko namesto široko in pri tem ne upoštevajo standardov, ki jih je postavilo Sodišče EU.

Vendar pa je problem neusklajenosti sodne prakse z evropskim in nacionalnim pravnim redom še mnogo globlji, kot se je zdelo doslej. Nedavno objavljeni članek “Posledice neprenosa člena 4(2) Direktive 93/13 za varstvo posojilojemalcev” (Pravna praksa, št. 27/2019, 17. julij 2019) ugotavlja, da je v dosedanjih postopkih pred slovenskimi sodišči prišlo do kršenja pravic posojilojemalcev. Kršitev je povezana z dejstvom, da so se sodišča neupravičeno izognila presoji nepoštenosti pogodbenega pogoja, povezanega s tečajnim tveganjem. Glede na to, da v Sloveniji ni prišlo do prenosa člena 4(2) Direktive 13/93/EGS z dne 5. aprila 1993, so bila sodišča namreč dolžna presojati o nepoštenosti pogodbenega pogoja, ki opredeljuje glavni predmet pogodbe neodvisno od tega ali je bila pojasnilna dolžnost izpolnjena ali ne.

Zmotna sodna praksa je sledila sodbi Vrhovnega sodišča RS v zadevi II Ips 201/2017, v kateri je to sklenilo, da se presoja nepoštenosti pogodbenega pogoja, ki opredeljuje glavni predmet pogodbe opravi šele, če je bilo ugotovljeno, da banka pojasnilne dolžnosti ni pravilno izpolnila. Vrhovno sodišče pri tem ni upoštevalo volje zakonodajalca, ki je z odločitvijo o neprenosu člena 4(2) zagotovil višjo raven varstva potrošnikov kot Direktiva 93/13/EGS, katere namen je bila zgolj harmonizacija na ravni minimalnih standardov. To je izrecno potrdila Vlada RS v svoji izjavi z dne 25. aprila 2008, v kateri je zapisano: “Pri odločitvi o prenosu člena 4(2) Direktive smo se v Sloveniji na podlagi člena 8 Direktive odločili, da slovenski pravni red z možnostjo izpodbijanja nepoštenih pogodbenih pogojev in uveljavljanja ničnosti v najširšem smislu nudi potrošniku višjo raven varstva njegovih pravic.”

Vlada RS se sklicuje na člen 8 Direktive 93/13/EGS, ki državam članicam omogoča, da sprejmejo ali ohranijo najstrožje določbe, da bi zagotovile najvišjo stopnjo varstva potrošnikov. Ustreznost vladinega razumevanja neprenosa člena 4(2) v povezavi s členom 8 Direktive je že preverilo Sodišče EU v sodbi C-484/08, s katero je nedvoumno sklenilo, da Direktiva 93/13/EGS ne nasprotuje nacionalnim predpisom, ki omogočajo nadzor nad nedovoljenostjo pogodbenih pogojev, ki opredeljujejo glavni predmet pogodbe, tudi če so ti sestavljeni v jasnem, razumljivem jeziku.

V Združenju Frank menimo, da je eklatantno kršenje pravic posojilojemalcev v sodnih postopkih povezano z močjo bančnega lobija, ki preko medijskih nastopov odvetnikov bank in naročenih strokovnih ekspertiz profesorjev prava podpira takšno razumevanje nacionalne in evropske zakonodaje, ki je v prid njihovim strankam in naročnikom, to je bankam. Tudi na sporno povezanost vrhovnega sodnika s predsednikom uprave tožene banke v eni izmed sodb Vrhovnega sodišča RS smo že večkrat opozorili. Banke krčevito nasprotujejo sprejemu zakona in zagovarjajo sodno pot reševanja problema CHF kreditov, saj so bile doslej pri omreženju sodstva in pravnih strokovnjakov več kot uspešne.

Ozko razumevanje pojasnilne dolžnosti na slovenskih sodiščih predstavljala oviro, ki posojilojemalcem onemogoča dostop do dejanske presoje nepoštenosti pogodbenega pogoja o valutnem tveganju. V Združenju Frank zato pozivamo slovenska sodišča, da začnejo soditi v skladu s slovenskim in evropskim pravnim redom in presojati o dopustnosti pogodbenega pogoja, ki opredeljuje glavni predmet pogodbe, neodvisno od tega ali je bila pojasnilna dolžnost izpolnjena ali ne.

Združenje Frank

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone