Izjava za javnost: Sklepni predlogi generalnega pravobranilca SEU potrjujejo navedbe Združenja Frank, da je v dosedanjih sodnih postopkih prišlo do resnih kršitev pravnega varstva in postavljajo na laž trditve ZBS

Včeraj, 10. septembra 2019, so bili na Sodišču EU predstavljeni sklepni predlogi generalnega pravobranilca v zadevi C-125/18, Guasch proti Bankia SA[1], ki ponovno potrjujejo, da je v dosedanjih slovenskih sodnih postopkih prišlo do sistematičnih kršitev pravic do sodnega varstva posojilojemalcev s krediti v švicarskih frankih. Predstavitev sklepnih predlogov časovno sovpada z napadom Združenja bank Slovenije na Državni svet RS in Združenje Frank ter potrjuje, da ZBS v svojih izjavah za javnost zavaja z namenom, da bi ohranilo pri življenju problematično sodno prakso.

Z naslanjanjem na sodbo C-484/08 z dne 3. junija 2010, generalni pravobranilec meni, da: “Člen 8 Direktive 93/13 nasprotuje temu, da lahko nacionalno sodišče uporabi člen 4(2) te direktive z namenom, da ne presoja morebitne nepoštenosti pogoja, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, ki je sestavljen v jasnem in razumljivem jeziku in ki zadeva glavni predmet pogodbe, če zakonodajalec te določbe ni prenesel v svoj pravni red.” Še več, generalni pravobranilec izrecno poudari, da Tribunal Supremo (špansko vrhovno sodišče) ne sme zanemariti dejstva, da člen 4(2) ni bil prenesen v nacionalno zakonodajo, ker ne gre za obvezno in zavezujočo vsebino, s samim neprenosom pa se zagotavlja višja stopnja dejanskega varstva, kot jo določa Direktiva.

Slovenska vlada je namero po višanju ravni varstva potrošnikov na način neprenosa člena 4(2) v slovensko zakonodajo zapisala v odgovor Evropski komisiji dne 25. aprila 2008. Kljub temu v večini dosedanjih slovenskih sodb sodišča niso upoštevala, da je treba presojati nepoštenost pogodbenih pogojev, ki se nanašajo na glavni predmet ali ceno, ne glede na to, ali so ti pogoji zapisani v jasnem in razumljivem jeziku. V izjavi za javnost z dne 6. septembra 2019 je Združenje Frank navedlo še druge kršitve, ki jih na tem mestu ne bomo obnavljali, bi pa ZBS napotili na študijo Evropske komisije z dne 29. maja 2017, Results of the Fitness Check of Consumer and Marketing Law and of the Evaluation of the Consumer Rights Directive [2], v kateri so v delu Country Reporting: Slovenia, predstavljene posebnosti slovenske zakonodaje, ki jih je potrebno upoštevati v sodnih postopkih, v skladu z načelom, da lahko nacionalna zakonodaja zvišuje raven varstva potrošnika glede na Direktivo.

Medije pozivamo, da poročajo širši javnosti o naših prizadevanjih za upoštevanje razlage prava varstva potrošnikov, kot izhaja iz Direktive 93/13/EGS o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah, sodb sodišča EU in Zakona o varstvu potrošnikov, saj gre za pomemben primer, ki bo zaznamoval pravice vseh slovenskih potrošnikov v prihodnje.

 

[1] Dostopno na: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=217553&pageIndex=0&doclang=SL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13095553

[2] Evropska komisija (29. maj 2017) Results of the Fitness Check of consumer and marketing law and of the evaluation of the Consumer Rights Directive. Dostopno na: https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332

 

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone