Sodišče EU o CHF kreditih: Zaradi valutne klavzule je lahko kreditna pogodba v celoti nična!

Sodišče EU je na podlagi predlogov za sprejetje predhodne odločbe, ki sta ga vložila madžarsko in romunsko sodišče, dne 22. 02. 2018 izdalo Sklepa, v katerih podaja odgovore na vprašanja za predhodno odločanje. V obeh primerih sta nacionalni sodišči zastavili vprašanja v zvezi z nedovoljenimi pogoji v potrošniških pogodbah (Direktiva  93/13/EGS).

V obrazložitvah obeh Sklepov Sodišče EU dosledno sledi že znanim sodbam, in sicer Sodbi C‑186/16 z dne 20. 09. 2017 v zadevi Andriciuc in Sodbi C‑26/13 z dne 30. 4. 2014 v zadevi Kásler.

Madžarsko  sodišče je v zadevi C126/17 med drugim zastavilo vprašanje, ali lahko ob ugotovitvi, da so določbe valutne klavzule v pogodbi nepoštene, nacionalno sodišče s sodbo ugotovi neveljavnost celotne pogodbe. Sodišče EU v izreku navedenega sklepa navaja, da je člene Direktive Sveta 93/13/EGS o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah treba razlagati tako, da morajo biti pogoji v posojilni pogodbi, sklenjeni med potrošnikom in bančno ustanovo v državi članici, napisani v jasnem in razumljivem jeziku. Če je določitev pogodbenega zneska odvisna od menjalnega tečaja, morajo biti metode izračuna posojenega zneska pregledne, tako da potrošnik lahko na podlagi natančnih in razumljivih meril presodi, kakšne so ekonomske posledice, ki izhajajo iz take pogodbe, predvsem pa kakšni so končni stroški najetega kredita. Sodišče v izreku Sklepa še navaja da, če nacionalno sodišče ugotovi nepoštenost pogodbenih pogojev v sklenjeni posojilni pogodbi med potrošnikom in banko, lahko nacionalno sodišče razglasi za neveljavno CELOTNO POGODBO.

V drugi zadevi, C-119/17, je Sodišče EU odločalo o romunskem primeru v zvezi s kreditno pogodbo v CHF.  Romunsko sodišče je prav tako zastavilo vprašanja glede nepoštenosti pogodbenih pogojev v kreditni pogodbi s tujo valuto, ki je bila uporabljena le virtualno za izračun obveznosti,  s čimer se celotno tveganje prenese na kreditojemalca, pa tudi, katera merila mora uporabiti nacionalno sodišče za analizo morebitne nepoštenosti in ali je mogoče pogoje, opisane v zastavljenih vprašanjih, šteti, da niso del glavnega predmeta kreditne pogodbe.

Sodišče EU je v izreku Sklepa navedlo, da je Direktivo Sveta 93/13 / EGS  o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah treba razlagati tako, da pojem “glavni predmet pogodbe” vključuje pogodbeni pogoj, vsebovan v pogodbi o posojilu, izraženem v tuji valuti, ki ni bil posamično dogovorjen in na podlagi katerega je treba posojilo vrniti v isti tuji valuti, v kateri je bilo sklenjeno, če ta pogoj določa bistveno storitev, ki to pogodbo opredeljuje. In še, da lahko pri presoji pogodbenega pogoja, na podlagi katerega se valutno tveganje v celoti prenese na posojilojemalca, ta pogoj pa ni napisan na pregleden način in posojilojemalec na podlagi jasnih in razumljivih meril ne more oceniti ekonomskih posledic sklenitve take pogodbe,  nacionalno sodišče tako določbo šteje za zlorabo. Ravno tako mora nacionalno sodišče presoditi, ali je prišlo do neupoštevanja zahteve dobre vere in obstoj morebitnega znatnega neravnotežja v škodo potrošnika.

Sodba Sodišča EU št. C‑186/16 z dne 20. 09. 2017, Sklepi, sprejeti na podlagi te sodbe, Sodba Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 1218/2017 z dne 20. 12. 2017, pa tudi nedavna Sodba Sodišča EU C-284/16 z dne 6. 3. 2018, na podlagi katere je ovržen tudi pomislek, da bi posamezne banke lahko zoper Slovenijo vložile tožbo v Washingtonu, nesporno potrjujejo nujnost in upravičenost sprejetja zakona o konverziji CHF kreditov, ki je v postopku obravnave v Državnem zboru.

Združenje Frank zato od zakonodajalca pričakuje, da bo sprejel predlagano zakonsko rešitev o konverziji CHF kreditov in s tem odpravil nastalo škodo slovenskim kreditojemalcem. Tudi na podlagi vedno novih argumentov Sodišča EU, ki dokazujejo, da ustrahovanje Združenja bank Slovenije, da bi banke, ki so v večini v tuji lasti, sprožile arbitražni spor proti državi Sloveniji, nima nikakršne pravne podlage in je skladno s sodno prakso sodišča EU takšna arbitražna klavzula nedopustna.

Združenje Frank

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone