Pravno mnenje o zastaranju zahtevkov, povezanih s krediti v švicarskih frankih

Spoštovani članice in člani!

Posredujemo vam pravno mnenje glede zastaranja kondikcijskih (vrnitvenih) zahtevkov, ki ga je izdelala nekdanja ustavna sodnica in predsednica Ustavnega sodišča RS, zasl. prof. dr. Dragica Wedam Lukić z Inštituta za ustavno pravo. Pravno mnenje v celoti prilagamo.

V prihodnje pričakujemo še sodbo Sodišča EU, saj so bila nanj naslovljena vprašanja za predhodno odločanje v zadevah C-698/18 in C-699/18, ki se obe nanašata na zastaralne roke v zvezi z vrnitvijo koristi, pridobljenih na podlagi nepoštenih pogodbenih pogojev.

Glede zastaranja tožbenega zahtevka za ničnost pogodbenih pogojev je generalna pravobranilka Sodišča EU dne 14. 11. 2019 izdala Sklepne predloge za sprejetje predhodne odločbe (v zadevah C-616/18 in C-679/18) [1], v katerih izraža stališče, da je varstvo potrošnikov pred prekluzivnimi in zastaralnimi roki omejeno, če tudi druga stran, to je dajalec kredita, pravic iz kreditne pogodbe ne more več uveljavljati. Generalna pravobranilka zato meni, da ni ustrezno, da bi se potrošniku varstvo nudilo še po tem, ko je bila pogodba izpolnjena v celoti. Kajti če takšni roki tudi v tem primeru ne bi veljali, bi s tem nastalo neravnovesje v korist potrošnika, ki bi lahko vabilo k zlorabam. Na drugi strani pa, dokler lahko dajalec kredita zoper potrošnika uveljavlja pravice iz kreditne pogodbe, nacionalni prekluzivni in zastaralni roki ne morejo preprečevati preizkusa in sankcioniranja kršitev členov 8 in 10(2) Direktive 93/13/EGS o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah.

Sodišče EU praviloma izda sodbo nekaj mesecev po tem, ko so bili predstavljeni predlogi generalnega pravobranilca. Po našem mnenju je zelo pomembno, da se tisti, ki ste svojo kreditno pogodbo v CHF zaprli v letu 2015 ali prej, o petletnem zastaralnem roku za uveljavljanje ničnosti posvetujete z izbranim odvetnikom.

Tudi o vseh vprašanjih v zvezi z razlago ali uporabo pravnega mnenja, ki vam ga posredujemo v prilogi, se posvetujte z izbranim odvetnikom. Društvo pravnega mnenja ne more posebej tolmačiti.

Združenje Frank

[1] Povezava do Sklepnih predlogov generalne pravobranilke SEU z dne 14. 11. 2019, v zadevah C-616/18 in C-679/18:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CC0616&from=SL

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone