Odprto pismo ministrici za pravosodje

Spoštovana ministrica za pravosodje, gospa Andreja Katič!

V zadnjem času so prišle v javnost informacije o standardih varstva potrošnikov, ki jih zagotavlja pravo EU. V zvezi s tem bi posebej izpostavili dve sodbi Sodišča EU. Najprej, nedavno sodbo Sodišča Evropske unije v zadevi C-407/18 z dne 26. 6. 2019, v kateri je SEU na predhodno vprašanje Višjega sodišča v Mariboru razsodilo, da Direktiva Sveta 93/13/EGS o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah nasprotuje nacionalni zakonodaji, na podlagi katere nacionalno sodišče, ki odloča o predlogu za izvršbo na podlagi pogodbe o hipotekarnem kreditu, sklenjene med prodajalcem ali ponudnikom in potrošnikom v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, nima možnosti, da bodisi na predlog potrošnika, bodisi po uradni dolžnosti preuči, ali so pogoji, vsebovani v takem zapisu nepošteni v smislu navedene direktive in na tej podlagi odloži predlagano izvršbo.

Enako pomembna je sodba v zadevi C-484/08 z dne 3. 6. 2010, v kateri Sodišče EU ugotavlja, da člen 4(2) v povezavi s členom 8 Direktive Sveta 93/13/EGS ne nasprotuje nacionalni ureditvi, ki določa nadzor nad nepoštenostjo pogojev, ki se nanašajo na glavni predmet pogodbe ali ceno in plačilo, čeprav so ti pogoji sestavljeni v jasnem, razumljivem jeziku. Člen 4(2) ni bil prenesen v slovenski pravni red, s čimer je bila zagotovljena višja raven varstva potrošnikov, kar po omenjeni sodbi Sodišča EU ni v nasprotju z Direktivo o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah.

V Združenju Frank menimo, da ti standardi niso bili upoštevani v večini dosedanjih postopkov pred slovenskimi sodišči, v katerih kot tožniki zoper banke nastopajo posojilojemalci kreditov v švicarskih frankih. Odgovornost za to po našem mnenju nosi predvsem Vrhovno sodišče RS, ki je vzpostavilo sodno prakso na podlagi sodbe, v kateri je neprenos člena 4(2) v slovenski pravni red in možnost, da sodišče presoja o nepoštenosti pogojev, ki opredeljujejo glavni predmet pogodbe tudi v primeru, ko so ti sestavljeni v jasnem, razumljivem jeziku, označilo kot “preširoko in nesmiselno”, s čimer se je dejansko postavilo nad zakonodajno vejo oblasti. Zato na Ministrstvo za pravosodje naslavljamo naslednja vprašanja:

  • Glede na sodbo Sodišča EU v zadevi C-484/08 sprašujemo, v koliko primerih doslej so slovenska sodišča na različnih stopnjah posojilojemalcem odrekla pravico do pravne presoje nepoštenosti pogodbenega pogoja, ki vnaša neomejeno tečajno tveganje, ker so zmotno sklenila, da je v Sloveniji nujni pogoj za presojo (ne)poštenosti pogodbenega pogoja, ki opredeljuje glavni predmet pogodbe in ceno, neizpolnjena pojasnilna dolžnost?
  • Glede na sodbo Sodišča EU v zadevi C-407/18 sprašujemo, v koliko primerih so slovenska sodišča na različnih stopnjah doslej izdala sodbo s sklepom o izvršbi, ne da bi prej presojala nepoštenost pogodbenega pogoja v kreditnih pogodbah v švicarskih frankih, in to na način, kot izhaja iz sodbe Sodišča EU v zadevi C-484/08?

V obeh primerih prosimo za podatke po posameznih sodiščih, saj po informacijah naših članov prihaja do pomembnega odstopanja v sodni praksi ljubljanskih sodišč od sodišč v drugih regijah.

Prosimo tudi za odgovor:

  • Na kakšen način namerava ukrepati Ministrstvo za pravosodje, da bo posojilojemalcem v švicarskih frankih povrnjena škoda, ki so jo doslej utrpeli v pravdnih in izvršilnih postopkih pred slovenskimi sodišči, ker le-ta niso sodila v skladu s pravom EU?

Za vaše odgovore se vam vnaprej zahvaljujemo v imenu vseh naših članov in članic, ki so se odločili poiskati pravico po sodni poti.

S tem pismom vam hkrati sporočamo, da bo Združenje Frank v kratkem organiziralo tiskovno konferenco, na kateri bomo širši javnosti predstavili pomen Smernic glede razlage in uporabe Direktive Sveta 93/13/EGS o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah, ki jih je julija letos sprejela Evropska komisija za krepitev varstva potrošnikov v skladu z evropskim pravom.

S spoštovanjem,

Matjaž Sušnik
Predsednik Združenja Frank

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone