Afera CHF: ESČP postavlja zakon o konverziji ter pravičnost in državljane pred pohlep bank!

Sedemčlanski senat ESČP je soglasno odločil, da se pritožba petih bank zoper madžarski zakon o konverziji CHF posojil zavrže! Po oceni ESČP, tega najuglednejšega mednarodnega sodišča za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, so razlogi za zavrženje pritožbe bank v tem, da ni prišlo do kršitev načela retroaktivnosti (enako je že prej ugotovilo madžarsko ustavno sodišče), niti načel pravne države, hkrati pa madžarska zakonodaja ni ovirala ravnotežja, ki ga je bilo treba doseči med pravicami bank in izkazanim javnim interesom. Poleg tega se ESČP sklicuje na prosto polje svobodne presoje države (margin of appreciation).

Po naši oceni pa ima največjo vrednost stavek ob koncu obrazložitve sodbe, po katerem je predvsem zakonodajalec dolžan skrbeti za usklajeno upoštevanje interesov potrošnikov, bank in nacionalnega gospodarstva, pri čemer ima možnost proste presoje: »The Court considers that it was primarily for the legislator to balance all the interests at stake, including those of consumers, banks and the national economy, and in doing so it had to be allowed some discretion (smiselno glej zadevo Animal Defenders International v. the United Kingdom [GC], no. 48876/08, § 111, ECHR 2013 (extracts).«

V navedenem primeru pred ESČP gre za zadevo Merkantil Car Zrt. v. Hungary (Application no. 22853/15, 27. 11. 2018), v kateri je pet bank s sedežem v Budimpešti na ESČP naslovilo pritožbo glede zakona o nepoštenih pogojih v pogodbah o posojilih v tuji valuti, ki ga je Madžarska za zaščito svojih potrošnikov sprejela leta 2014. Banke s pritožbo niso uspele pred rednimi nacionalnimi sodišči in Ustavnim sodiščem, zato so Madžarsko tožile pred ESČP v Strasbourgu. Enako stališče ESČP lahko pričakujemo glede tistih držav, v katerih so bili sprejeti zakoni o konverziji CHF kreditov (Hrvaška, Črna Gora) in je nacionalnoustavno sodišče ugotovilo skladnost zakona z ustavo.

Ponovni poziv slovenski politiki

V  Sloveniji kljub dokazom, da so banke vedele, kako neprimeren in za potrošnika nevaren je kredit v CHF, kljub sodbam Sodišča EU v Luksemburgu in sedaj še sodbi ESČP, politika še vedno ni naredila ničesar. Tak odnos zakonodajalca in države, ki je z neaktivnostjo regulatorja to sistemsko prevaro omogočila in dopustila, je nesprejemljiv. Zato vse pristojne ponovno pozivamo, naj afero CHF dokončno razrešijo z interventnim zakonom. In če si še kdo v politiki upa dvomiti v nujnost sistemske rešitve, naj spomnimo, da se v naslednjih dneh izteče rok za vložitev prve pritožbe v zadevi CHF na Ustavno sodišče RS. Tudi Slovenija je torej le še korak od ESČP.

Združenje Frank

Odločba ESČP: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188980

Izjava za javnost ESČP: https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=003-6285786-8196652&filename=Decision%20Merkantil%20Car%20Zrt.%20v.%20Hungary%20and%204%20other%20applications%20-%20finance%20groups%27%20complaints%20rejected%20.pdf

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone