Izjava za javnost: Nadaljevanje nepoštene poslovne prakse bank

Združenje bank Slovenije (ZBS) je na svoji spletni strani objavilo že dlje časa napovedan dokument “Smernice za ureditev razmerij med bankami in kreditojemalci, katerih potrošniška kreditna pogodba je nominirana v švicarskih frankih ali vsebuje valutno klavzulo v švicarskih frankih”. Z njim naj bi pripomogli k reševanju problematike teh kreditov v Sloveniji(https://www.zbs-giz.si/news.asp?StructureId=1429&ContentId=12206).

Združenje Frank je v petih letih prizadevanj za rešitev problema samostojno oblikovalo ali sodelovalo pri oblikovanju različnih rešitev, ki bi koristile obema stranema. Po preučitvi besedila smernic ZBS ocenjujemo, da je predlagana rešitev najslabša do sedaj, ker sploh ne rešuje neomejenega valutnega tveganja, ki je ključen problem v kreditnih pogodbah.

Smernice, ki so jih sprejele članice ZBS, so nezadostne, nedorečene in celo škodljive kreditojemalcem. Dokument vsebuje nov element nepoštenosti, saj se mora kreditojemalec že takrat, ko izrazi načelen interes za ureditev problema, to je, še preden ga banka seznani s konkretno ponudbo v njegovem primeru, vnaprej odpovedati pravnemu varstvu in podati izjavo, da sta z banko sklenila izvensodno poravnavo. Kreditojemalec se tako pravnemu varstvu odpove tudi v primeru, ko je ponudbo banke glede preračuna in nove kreditne pogodbe po tem, ko se je z njo seznanil, zavrnil, ker je ugotovil, da ponudba ne ustreza njegovim pričakovanjem. V dokumentu ZBS ni zaslediti časovnega okvira znotraj katerega naj bi banke izpeljale rešitev, niti seznama bank, ki nameravajo k reševanju pristopiti, prav tako pa smernice tudi ne omejujejo banke in kreditojemalca, da se dogovorita za drugačno spremembo potrošniške kreditne pogodbe, kot je predstavljena v okviru teh smernic, kar še dodatno vzbuja dvom v resnost in poštenost namere. Zaradi navedenega smo v Združenju Frank svojim članom že svetovali, da ne sprejemajo prenagljenih in tveganih odločitev, ki bi jim jih banke ponudile na osnovi tega dokumenta. Enako pozornost predlagamo tudi vsem ostalim potrošnikom s kreditno pogodbo, ki je nominirana v švicarskih frankih ali vsebuje valutno klavzulo v švicarskih frankih.

Stališče Združenja Frank glede vsebine smernic ZBS podrobneje pojasnjujemo na naslednji povezavi: http://www.zdruzenje-frank.si/Stalisce-Zdruzenja-Frank-Smernice-ZBS-07.09.2020.pdf, pri tem pa opozarjamo na ključne kritične lastnosti:

  1. Smernice ne naslavljajo glavnega problema kreditov v švicarskih frankih, ki je neomejeno valutno tveganje na strani kreditojemalca.
  2. Smernice vsebujejo kriterij upravičenosti do konverzije – odsotnost podpisane izjave o valutnem tveganju v obdobju od 2007 do 2010, čeprav je Sodišče EU že pojasnilo, da gre v primeru izjave o valutnem tveganju za abstraktno izjavo, ki ne dokazuje, da je bil potrošnik dejansko obveščen o možnih spremembah tečajev in njihovih učinkih na njegove finančne obveznosti.
  3. Smernice določajo konverzijo zgolj za neodplačani del glavnice in  ne upoštevajo preteklih preplačil zaradi tečajnih sprememb. Prav tako smernice ne zajemajo že odplačanih, konvertiranih ali prenesenih kreditov. 
  4. Na podlagi smernic ZBS se potrošnik vnaprej odpoveduje pravici do sodnega varstva iz naslova morebitnih nepoštenih pogojev.

V Združenju Frank ugotavljamo, da so smernice ZBS v nasprotju s stališčem, ki ga je v pogajanjih kot mediator zastopalo Ministrstvo za finance. Rešitev ni sistemska (veljavna za vse), je nedorečena glede časovnih okvirov in uvaja nove nepoštene elemente v odnos med ponudnikom (banko) in potrošnikom (kreditojemalcem). Na podlagi pridobljenih informacij tudi poljske banke pripravljajo kolektivno rešitev kreditov v švicarskih frankih v obliki smernic. Poljska sodišča namreč že v 90 % tožbenih primerov s CHF krediti sodijo v prid kreditojemalcem. Zato predvidevamo, da bodo njihove banke bolj resno pristopile k izdelavi smernic za konverzijo kreditov kot naše in z njimi dejansko rešile probleme neomejenega valutnega tveganja, ki so mu izpostavljeni kreditojemalci.

Iz vsebine smernic ZBS več kot očitno izhaja, da banke ponovno izigravajo tako javnost kot kreditojemalce in želijo v javnosti ustvariti vtis, da posredovanje tretjega, torej države, ni potrebno.

Združenje Frank

 

Prosimo delite vsebino ...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone